Hamburg Kickboxing Fight Video’s – Cuttino vs Bonilla & Maslany vs Santiago

by admin

Hamburg Kickboxing Fight Video’s – Cuttino vs Bonilla & Maslany vs Santiago

Title Fight
Brandon Cuttino (TSMMA Abington) vs David Bonilla (Team MVJ)

Zach Maslany (TSMMA Bethlehem) vs Rodolfo Santiago (Elite Wolf Pack)